แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - diorarmani2000

หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 39
196
เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง Phanomrung Historical park เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง มรดกโลก Khao Phanomrung ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
http://www.facebook.com/kaophanomrung
 

 

 
 เที่ยวพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ชมปราสาทหินเขาพนมรุ้ง พนมรุ้ง (Ancient Khmer Historical parks In Phanomrung
) ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram ปราสาทหินเขาพนมรุ้งคำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง Panomrung สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 จารึกต่าง ๆ ที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 3 กษัตริย์แห่งพระนคร (พ.ศ. 1487-1511) ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งในสมัยแรก ๆ คงยังไม่ใหญ่โตนัก ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) ได้ทรงอุทิศที่ดินและข้าทาสถวายแด่เทวสถานพนมรุ้ง ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 นเรนทราทิตย์ เจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ (ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างนครวัด) ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพรตเป็นโยคี ณ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะองค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง นั่นคือปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า พลับพลา อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อาคารนี้อาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่า พลับพลาเปลื้องเครื่อง ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ สิ่งมหัศจรรย์ห้ามพลาดคือ ชมดวงอาทิตย์ลอด 15 ช่องประตู ณ เขาพนมรุ้ง และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง รวมถึงชมแสงแรกแห่งอรุณ สาดส่องผ่านช่องประตูของอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง


เมืองต้องห้ามพลาดจังหวัดบุรีรัมย์  พนมรุ้ง  Khao Phanomrung, แหล่งท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ : ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ปราสาทพนมรุ้ง  ปราสาทหินพนมรุ้งคำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์องค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง นั่นคือปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า พลับพลา อาคารเขาพนมรุ้ง นี้อาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่า พลับพลาเปลื้องเครื่อง ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ ก่อนเสด็จเข้าสู่การสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถานปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมณฑป คือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปรางค์ประธานตั้งแต่ฐานผนังด้านบนและด้านล่าง เสากรอบประตู เสาติดผนัง ทับหลัง หน้าบัน ซุ้มชั้นต่าง ๆ ตลอดจนกลีบขนุน ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง 8.20 เมตร สูง 27 เมตร ด้านหน้าทำเป็นมณฑปโดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานนี้ เชื่อว่า สร้างโดย นเรนทราทิตย์ ซึ่งเป็นผู้นำปกครองชุมชนที่มีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง ราว พุทธศตวรรษที่ 17ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง เรียกว่าห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุด ในที่นี้คือ ศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ เป็นที่น่าเสียดายว่า ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป เหลือเพียงแต่ ท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงจากการสักการะศิวลึงค์เท่านั้น ทางเดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีปราสาทอิฐสององค์และปรางค์น้อย จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม กล่าวได้ว่า ปราสาททั้งสามหลังได้สร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานราวพุทธศตวรรษที่ 15 และ 16 ตามลำดับ ส่วนทางด้านหน้าของปราสาทประธานอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคารสองหลังก่อด้วยศิลาแลง เรียกว่าบรรณาลัย ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา ก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 เที่ยว จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้ง ติดต่อที่พักใกล้อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้งได้ที่ โรงแรมนางรอง Nangrong Hotel “Special Promotion Buriram hotels” ตั้งอยู่ที่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110  Tel : 044-631014 ; Mobile : 081-9553477 ; Fax : 044-631465 Website : http://www.nangronghotel.com/

Tags : อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง,ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง,ปราสาทหินพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

197
ชุดผ้าไทยเด็ก ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยแฟชั่น
[/b][/size][/color]
ชุดผ้าไทยเด็ก มาในแนว เสื้อผ้าไหมแขนกุด สีหวานสวยเป๊ะ กระโปรงผ้าไทย
ในสไตล์ฟรุ้งฟริ้ง ที่สวยจนเห็นแล้ว ต้องมีซักชุด
ฤดูกาลเปลี่ยน แฟชั่นก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย
งานตัดเย็บปราณีต มีผ้าซับในอย่างดี เนื้อผ้าสวมใส่สบาย

ในเซ็ท มี 2 ชิ้น คือเสื้อแขนกุด+กระโปรง
เสื้อมี 6 สีให้เลือกค่ะ สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า สีม่วง สีแดง และสีครีม
กระโปรงมี 4 สีให้เลือกค่ะ สีชมพู สีนำ้ตาลเข้ม สีนำ้ตาลทองสี  สีนำ้เงิน
มี 4 Size : SS   S   M   L

Size SS
อก 20” เสื้อยาว 11”
เอว 14-18” ยาว 7”

ราคา 420 บาท

Size S
อก 22” เสื้อยาว 11”
เอว 16-20” ยาว 8”

ราคา 450 บาท

Size M
อก 26” เสื้อยาว 12”
เอว 18-22” ยาว 10”

ราคา 480 บาท

SiZe L
อก 30” เสื้อยาว 13”
เอว 20-25” ยาว 12”

ราคา 520 บาท

สอบถามเพิ่มเติมครับ

มือถือ 06-3697-9644
http://line.me/ti/p/~uokkai
Id line : Uokkai

ค่าจัดส่ง
- ลทบ 30 บาท
-Ems 50 บาท


***ราคาไม่รวมเครื่องประดับ***
***สินค้าไม่รับเปลี่ยนคืน***

198
(((LOAD)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)2561


(((พิเศษ)))ให้ฟรีฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เนื่องด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมupdate2561
 • แนวข้อสอบเกี่ยว สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมupdate2561
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
 • แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด)
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560_
 • แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ)
 • แนวข้อสอบงานธุรการ
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update2561)
 • แนวแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>


 

 ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
[img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2018/01/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-158-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2

199
เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ที่โชว์สินค้า Counter Display


ดิสเพลย์ (Display) รับผลิต รับออกแบบ Counter Display คือ เคาน์เตอร์ที่โชว์สินค้า
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุการผลิตได้ตามต้องการ ตามขนาด รูปร่าง และลักษณะของสินค้า
และเคาน์เตอร์สำนักงาน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ต้อนรับ เคาน์เตอร์ร้านกาแฟ
เคาน์เตอร์คลินิกความงาม เคาน์เตอร์อื่นๆ และรับผลิตงานไม้สั่งทำ งานไม้ตามสั่ง
 งานเหล็ก งานเหล็กแผ่น งานลวด งานชุบโครเมี่ยม งานชุบซิงค์
รับทำdisplayโชว์สินค้า รับทำชั้นโชว์สินค้า รับทำชั้นวางสินค้า


ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

มือถือ 08-9634-6559
Email: info@ดิสเพลย์.com
LineID: shelfshow
http://line.me/ti/p/~shelfshow

200
ATV ระบบไฟฟ้า เอทีวีสำหรับเด็ก ไม่มีเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน ขับง่าย ปลอดภัย ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายเพียงชาร์ตไฟบ้าน 5-6 ชั่วโมง มี 4 สีให้เลือกสวยงาม ดำ แดง น้ำเงิน และเหลือง ความเร็วสูงสุด 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ต้องพรีออร์เดอร์ สินค้าพร้อมจัดส่ง จัดเต็ม
 

จัดส่งฟรีในกรุงเทพและปริมลทล
บริการชำระเงินปลายทาง
พร้อมบริการอะไหล่ หลังการขาย
หมดปัญหาเรื่องชาร์ตไฟบ่อย ๆ รุ่นพิเศษ แบ็ต 3 ก้อน
รับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโล ‼
ระบบขับเคลื่อน เดินหน้า และ ถอยหลัง
บริการโดยทีมช่างมืออาชีพ
กรุงเทพ และ ปริมลฑล ส่งฟรี
บริการชำระเงินปลายทาง

Tel: 098 496 9000
ID Line : SiamATV

 


Tags : เอทีวีไฟฟ้า,เอทีวีเด็ก,เอทีวีสำหรับเด็ก

201

 
น้องๆบางครั้งอาจจะเคยสงสัยว่าภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเรียนอย่างไรก็ยังไม่รู้เรื่องสักที แต่เนื่องจากการศึกษาเล่าเรียนการสอนของประเทศเรา และหลักสูตรที่น้องๆเคยเรียนมาบางทีก็อาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอ และก็สภาพแวดล้อมรอบข้างเราที่คนส่วนมากพูดภาษาไทยเลยเป็นเหตุผลที่คนไทยส่วนมากมีความคิดว่าภาษาอังกฤษมันช่างยากอย่างมาก ก็จะมีคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นว่าต้องการเก่งภาษาอังกฤษจะต้องทำยังไง ? แล้วถ้าเกิดไปเรียนที่เมืองนอกจะเก่งขึ้นจริงๆหรอ ?
ถ้าอย่างนั้นพี่จะมาบอกจุดเด่นเลยดีกว่าว่าเรียนภาษาที่อังกฤษ ไปแล้วปังยังไง ?
 


ประเทศอังกฤษมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศใดในโลก น้องๆสามารถเลือกคอร์สเรียนที่ยืดหยุ่นแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ต้องการของน้องๆได้ โดยมีทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ, เพื่อวัตถุประสงค์จากการเรียนหรือเพื่อความสนุกสนาน นอกจากนั้นน้องๆยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพียงแค่วิชาเดียวหรือเรียนร่วมกับวิชาอื่นๆไปพร้อมๆกันก็ได้
สอนโดยเจ้าของภาษา ซึ่งการศึกษาเล่าเรียนจากเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรง มันจะมีผลให้พวกเราซึบดูดซึมได้ดียิ่งไปกว่า และแน่นอนว่ามันจะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากเพิ่มขึ้น
การเล่าเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ จะเป็นการเรียนด้วยความสนุกแล้วก็การมีส่วนร่วม แทนที่จะน้องๆจะฟังแม้กระนั้นครูผู้สอนเพียงแต่ฝ่ายเดียว ชั้นเรียนของน้องๆจะมีการเล่นเกมส์, การจัดการปัญหาและการอภิปรายคุย นอกนั้นบางครั้งอาจจะได้ฟังเพลง, ชมโทรทัศน์หรืออ่านวารสารเพื่อฝึกซ้อมความถนัดกระบวนการทำความเข้าใจของตัวเอง น้องๆจะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังเรียนอยู่เลย
ศูนย์ภาษาอังกฤษของอังกฤษโดยมากจะได้รับการยืนยันวิทยฐานะ รวมทั้งได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐานที่สูงด้านการสอน, ที่พัก, ความช่วยเหลือเกื้อกูลด้านผลประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
แน่ๆว่าเมื่อน้องๆอยู่ที่อังกฤษ สภาพแวดล้อมรอบตัวควรเป็นภาษาอังกฤษ น้องๆจะถูกล้อมรอบไปด้วยเจ้าของภาษา ฉะนั้นจะทำให้น้องๆสามารถฝึกซ้อมภาษาในเหตุการณ์จริง และก็มีความถนัดการใช้ภาษาที่ดีอย่างยิ่งจริงๆ แถมยังคงใช้เวลาสำหรับเพื่อการฝึกซ้อมภาษาอังกฤษเพียงแค่ไม่นาน ด้วยเหตุว่าแน่นอนว่าในคลาสเรียน ชีวิตประจำวัน น้องๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษตลอด มันจะช่วยทำให้น้องๆฝึกฝนได้ดิบได้ดียิ่งขึ้น
น้องจะได้สัมผัสวัฒนธรรมนานัปการจากเพื่อนเด็กนักเรียนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลก เพราะประเทศอังกฤษเป็นศูนย์การของการศึกษาเล่าเรียนภาษาที่เด็กนักเรียนต่างประเทศนิยมมากเลยหนเดีย
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนต่อนอก

เครดิต : http://www.dekthaigointer.com/

Tags : เรียนต่อนอก,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภาษาอเมริกา

202
http://www.แผ่นพลาสวูด.net
คุณลักษณะเด่นของพลาสวูดส่วนหนึ่งคือเรื่องความคงทนทานแรงกดกระแทกและความแข็งแรงเรื่องการแตกหักได้ดี มีแบบที่มีทั้งความหนาแน่นมากและแบบเกรดที่มีความหนาแน่นน้อยมีทั้งที่มีความยืดหยุ่นมากและความยืดหยุ่นน้อยขึ้นอยู่กับการพิจารณาการนำไปใช้งานมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนไม่ลามไฟเหมือนกับไม้จริงมีความคงทนต่อความร้อนจากแสงแดดและไม่ดูดซับน้ำปัจจุบันแผ่นพลาสวูดได้รับความนิยมอย่างมากเป็นวัสดุใช้งานอเนกประสงค์ดัดแปลงได้หลายอย่างประโยชน์การนำไปใช้งานในงาน เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง งานทำป้ายโฆษณา งานตกแต่งภายในและงานตกแต่งภายนอก งานสร้างโมเดล เป็นวัสดุที่นำมาทดแทนแผ่นยิปซั่มใช้ในงานฝ้าเพดาน งานผนัง งานหลังคา เพราะแผ่นยิปซั่มมีความแข็งแต่เปราะแตกหักได้ง่ายดูดซับน้ำชำรุดะเสียหายได้ตลอดเวลาขึ้นราได้ง่าย การใช้งานในระยะยาวพลาสวูดมีราคาต้นทุนต่ำกว่าแผ่นพลาสวูดมีส่วนประกอบของพลาสติกพีวีซีซึ่งทำให้พลาสวูดเอามีคุณสมบัติที่เหนียวกว่าไม่แตกหักได้ง่าย และนำมาใช้เป็นระแนงตกแต่งสามารถทำสีให้สวยงามไม่ว่าจะเป็น สีโอ๊ค สีเทา และสีอื่นๆ ถูกน้ำไม่เป็นไรพลาสวูดยังนำมาฉลุลายตกแต่งตามมุมต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นราวบันได เชิงชาย ขอบประตู ตกแต่งขอบกระจกหรืตกแต่งรั้วบ้าน
        แผ่นพลาสวูดได้ผลิตในประเทศและต่างประเทศเพราะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายราคาขายพลาสวูดไม่แพงมากแต่คุ้มค่ากับการใช้งานและยังทำสีอคิลิคและสีน้ำได้อีกด้วยพลาสวูดที่ผิวหน้าแข็งจะป้องกันรอยขีดข่วน
http://www.แผ่นพลาสวูด.net

203
รู้ยัง สินค้าเราดียังไง?
#เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์
จากสูตรเข้มข้น อ่อนโยน ปลอดภัย มีอย.
ช่วยกระชับรูขุมขน ฝ้า กระ ชุ่มชื่น เร่งผลัดเซลผิวเติมน้ำแก่ผิว
#หยุดเถอะ! หยุดใช้สินค้าตามกระแสที่ไม่เหมาะกับผิวหน้าของคุณ
แรกๆอาจจะใส ขาว แต่อาจไม่ถึงเดือนหน้ากลับแห้งลงๆ แล้วฝ้ากระ ก็มาบุกซ้ำหนักกว่าเดิม จะเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาไม่คุ้มเลยนะจ๊ะ
แค่ลองเปิดใจแล้วจะรุ้ว่ามันดีกว่าที่คิด สวยจบในขวดเดียว!!!

สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นี่
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.facebook.com/dherbthailand
www.dherbthailand.com

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
 ☺︎ ❥คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..★
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
┗━━━━━━━━━━━━━━┛


204
เสริมสวย สุขภาพ / ครีม DHerb
« เมื่อ: 20-07-2018 , 10:25:51 »

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ครีมDHerb  สูตรเข้มข้นพิเศษใน 1 เดียว
#บำรุงเช้า
"ครีมกันแดด SUNSCREEN"
 "ออร่า ไวท์ไนท์ ครีม AURA WHITE DAY CREAM"
#ก่อนนอน
"ครีมสาหร่าย AURA SEAWEED CREAM"
"ออร่า ไวท์ไนท์ ครีม  AURA WHITE NIGHT CREAM"
- ช่วยฟื้นฟูพร้อมปรับสภาพสีผิว 
- อุดมด้วยคุณค่าของโปรตีนถั่วเหลือง อาร์บูติน เรตินอลจากธรรมชาติ 
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 
- พร้อมยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน ช่วยให้ผิวขาวเนียนใส ผลัดเซลล์ผิวหมองคล้ำ ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม และสมานสีผิวจากการถูกทำร้ายของแสง UV
- พร้อมเสริมการทำงานของคอลลาเจนและอิลาสติน ช่วยกระชับผิวให้เนียนเด้ง กระจ่างใสจนคุณสังเกตได้
- ลดการเกิดสิว ฝ้ ากระ ริ้วรอย ความหมองคล้ำ รอยดำรอยแดง และผิวแพ้ง่าย
 กระปุกละ 250 บาท  ปริมาณ 10 กรัม
 สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?LINE :  https://goo.gl/P598GH 
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.facebook.com/dherbthailand
www.dherbthailand.com

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
 ☺︎ ❥คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..★
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
เซรั่มแอปเปิ้ล ออแกนิค ดีไหม
เซรั่มแอปเปิ้ล pantip
เซรั่มแอปเปิ้ล dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ลออแกนิค
เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์
เซรั่มแอปเปิ้ล ออแกนิค dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ลออแกนิค dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ล ทาตัว
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล pantip
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล ราคา
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล รีวิว
เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ ดีเฮิร์บ
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล คอลลาเจน
เซรั่มแอปเปิ้ลเขียว
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล pantip
สบู่ ส เต็ม เซลล์ แอ ป เปิ้ ล
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล คอลลาเจน
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเขียว
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล ราคา
เซรั่มสเต็มเซลล์แอ๊ปเปิ้ล
สบู่สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล
ครีมแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ alina
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเขียวผสมคอลลาเจนไนท์ครีม
เซรั่มปลาดาว pantip
เซรั่มปลาดาว พันทิป
เซรั่มปลาดาวดีไหม
เซรั่มปลาดาวของปลอม
เซรั่มว่านปลาดาว ขายส่ง
เซรั่มปลาดาวราคา
เซรั่มปลาดาวสีชมพู
ตัวแทน จำหน่าย เซ รั่ ม ว่า น ปลาดาว
เซรั่มน้ำดอกไม้ pantip
เซรั่มน้ำดอกไม้ราคา
เจลน้ำดอกไม้ สรรพคุณ
รีวิว เจลน้ำดอกไม้ pantip
เจลน้ำดอกไม้ ของปลอม
รีวิวเจลน้ำดอกไม้ พันทิป
เจลน้ำดอกไม้ ใครเคยใช้บ้าง
เจลน้ำดอกไม้ ดีจริงไหม

#DHerb_P

205
สมุนไพรรักษาโรคเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือ เป็น King of Herb


ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ
 • ช่วยป้องก้นการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ [/*]
 • รักษาและบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร[/*]
 • ช่วยแก้อาการปวดประจำเดือน แก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก[/*]
 • ผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับได้สนิท[/*]
 • ปรับความดันโลหิตให้สมดุล ลดและรักษาโรคความดันโลหิตสูง[/*]
 • ส่งเสริมระบบการไหลเีวียนเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น[/*]
 • ชะลอความแก่ ชะลอวัย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง[/*]
 • บำรุงและรักษาสายตา รวมถึงบำรุงผิวพรรณให้แปล่งปลั่ง สีหน้าแจ่มใส[/*]
 • ลดไขมันในเลือด ป้องกันแส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองและหัวใจอุดตัน[/*]
 • รักษาและบรรเทาอาการโรคหมอนรองกระดูกแตกกดทับเส้นประสาทให้ทุเลาลง[/*]
 • ฟื้นฟูการทำงานของไตให้ดีขึ้น บำรุงและฟื้นฟูตับ รักษาโรคตับ ตับแข็ง ตับอักเสบ[/*]
 • รักษาโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคประสาท ลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมอาการเบาหวาน[/*]
ขวดบรรจุ 100 แคปซูล เพียง 250 บาทเท่านั้น
ID : @thaiherbweb     Call Center 0863515214,0805842717

206
        รถยกลาดพร้าว รถยก24ชั่วโมง ให้บริการยกรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยกรถอุบัติเหตุ ยกรถเสีย ยกรถประกัน ยกรถมอเตอร์ไซค์ ยกรถทุกชนิด ยกส่งของที่มีขนาดใหญ่  

            รถยกลาดพร้าว ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด มีใบบริการให้กับลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าในนามบริษัท หรือต้องการให้แจ้งใบเสนอราคาให้ ใบแจ้งหนี้ ระบบริษัท เรามีพนักงานพร้อมจะทำเอกสารให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ รวดเร็ว ทั้งเอกสาร และการออกให้บริการ พนักงานที่ออกให้บริการเป็นพนักงานที่มีฝีมือ เป็นมืออาชีพมประสบการณ์ด้านการให้บริการเรืองรถยกมานาน ลูกค้าสามารถเชื่อใจในบริการรของเราได้
         ติดต่อ  รถยกลาดพร้าว 
www.รถยกกรุงเทพ.com
Id line : anonton
Email : anonton1976@gmail.com
T : 0859446181

207


รับทําป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ออกแบบ ราคาถูก
เผยแพร่โดย &middot; 4 นาที &middot;
อันดับ1 บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ รีทัชแบบเนียนๆ รีทัชภาพ ตัดฉากหลัก ราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอน
อันดับ1 บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ รีทัชแบบเนียนๆ รีทัชภาพ ตัดฉากหลัก
รับตัดต่อภาพ รับแต่งรูป
บริการรีทัช ไดคัท ตัดต่อภาพตามสั่ง
บริการทุกวันตลอด 24 ชม คลิกเลย!!
รับรีทัชภาพถ่าย แก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ รีทัชหน้าใส ลดสัดส่วน แต่งหน้า เปลี่ยนสีผม เพื่อใช้ในการทำโฆษณา ภาพสินค้า ราคากันเองแล้วแต่ความยากง่าย งานดี ถูกกว่าที่อื่นแน่นอน!!!
+รับประกันความเนียน! รีทัชเปลี่ยนใบหน้า / รีทัชเปลี่ยนฉากหลัง / ลบเพิ่มสิงของหรือคนในภาพ
Jewelry Retouch
รับแต่งภาพ รีทัชงานจิวเวอรี่ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สนใจ inbox
รับแต่งภาพ รีทัชงานจิวเวอรี่ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สิ่งที่จะได้ เป็นไฟล์ PSD พร้อมใช้งาน ต้องการให้ปรับเปลี่ยนสีพลอย ตัวเรือนเป็นชุบทอง หรือตัดต่อ ดัดแปลงหิน เปลี่ยนแปลงดีไซน์ เพิ่มลดส่วนไหน คุยรายละเอียดกันได้ค่ะ สนใจ inbox มาได้
งานรีทัช
งานรีทัช รูปต้นฉบับจากอินเตอร์เนต
รับออกแบบโฆษณาจิวเวลรี่ ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์
หาช่างภาพและสอนรีทัช Jewelry เพื่อสอนเทคนิคการถ่ายและตกแต่งใน ... เคยมีประสบการณ์ในการสอน ให้คำแนะนำที่จำเป็น รู้ถึงเทคนิค ปัญหาที่จะเจอ และมีผลงานที่เคยทำ ... งานออกแบบ,งาน Graphic,งานทำเว็บ, หา Freealancer รับงาน.
PHOTOGRAPHY
บริการ รับถ่าพภาพ ทุกประเภทเก็บความประทับใจในวันสำคัญ Graduation , Wedding , Concert , Event รับถ่ายภาพ นิ่ง wedding รับถ่ายภาพ สินค้า หาช่างภาพ ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายรูปรับปริญญา รับถ่ายภาพสินค้า ถ่ายรูปนักเรียน ถ่ายภาพงานพิธีสำคัญ ถ่ายรูปรับปริญญา ถ่ายภาพบุคคล ทีมงานมีสตูดิโอเคลื่อนที่ พร้อมฉาก ชุดไฟ และอุปกรณ์ได้มาตรฐาน รับถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายรูป pre wedding นอกสถานที่
บริการ รับถ่ายภาพ นิ่ง,ถ่ายภาพวีดีโอ,ถ่ายภาพจิวเวอลี่,ถ่ายภาพรับปริญญา,ถ่ายภาพ Pre Wedding,ตัดต่อวีดีโอ,VDO Presentation,งานแต่ง,งานมงคลอื่นๆ,วีดีโอแนะนำบริษัทหรือองค์กรห้างร้านต่างๆ พร้อมจัดทำ CG ให้ดูสวยงาม ทำปก CD/DVD
หาช่างภาพและสอนรีทัช Jewelry เพื่อสอนเทคนิคการถ่ายและตกแต่งใน photoshop
คุณสมบัติ:
- เป็นช่างถ่ายภาพและตกแต่งเฉพาะด้านเกี่ยวกับจิวเวอรี่*โดยเฉพาะ!
- เคยมีประสบการณ์ในการสอน ให้คำแนะนำที่จำเป็น รู้ถึงเทคนิค ปัญหาที่จะเจอ และมีผลงานที่เคยทำ
- สามารถมาสอนนอกสถานที่บริเวณติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ได้ โดยเลือกวัน จันทร์-ศุกร์
- มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการสอนและอบรม สามารถนำติดตัวมาที่สอนได้ (ยกเว้น กล้อง, คอมพิวเตอร์, Photoshop, ฉากไฟ (Light box) )

Tags :  บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ รีทัชแบบเนียนๆ รีทัชภาพ ตัดฉากหลัก,รับออกแบบโฆษณาจิวเวลรี่ ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์,
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : รับทําป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ออกแบบ ราคาถูก

เครดิต : https://www.facebook.com/1410735119229838/

208
บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ ราคาถูก
รายการสินค้า
บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ ราคาถูก

ราคา
สอบถาม

ปรับข้อมูลล่าสุด
8 ก.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม


อันดับ1 บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ รีทัชแบบเนียนๆ รีทัชภาพ ตัดฉากหลัก ราคาถูก

รับตัดต่อภาพ รับแต่งรูป

บริการรีทัช ไดคัท ตัดต่อภาพตามสั่ง
บริการทุกวันตลอด 24 ชม


รับรีทัชภาพถ่าย แก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ รีทัชหน้าใส ลดสัดส่วน แต่งหน้า เปลี่ยนสีผม เพื่อใช้ในการทำโฆษณา ภาพสินค้า ราคากันเองแล้วแต่ความยากง่าย งานดี ถูกกว่าที่อื่นแน่นอน!!!
+รับประกันความเนียน! รีทัชเปลี่ยนใบหน้า / รีทัชเปลี่ยนฉากหลัง / ลบเพิ่มสิงของหรือคนในภาพ
Jewelry Retouch

รับแต่งภาพ รีทัชงานจิวเวอรี่ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สนใจ inbox

รับแต่งภาพ รีทัชงานจิวเวอรี่ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สิ่งที่จะได้ เป็นไฟล์ PSD พร้อมใช้งาน ต้องการให้ปรับเปลี่ยนสีพลอย ตัวเรือนเป็นชุบทอง หรือตัดต่อ ดัดแปลงหิน เปลี่ยนแปลงดีไซน์ เพิ่มลดส่วนไหน คุยรายละเอียดกันได้ค่ะ สนใจ inbox มาได้

งานรีทัช
งานรีทัช รูปต้นฉบับจากอินเตอร์เนต

รับออกแบบโฆษณาจิวเวลรี่ ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์

หาช่างภาพและสอนรีทัช Jewelry เพื่อสอนเทคนิคการถ่ายและตกแต่งใน ... เคยมีประสบการณ์ในการสอน ให้คำแนะนำที่จำเป็น รู้ถึงเทคนิค ปัญหาที่จะเจอ และมีผลงานที่เคยทำ ... งานออกแบบ,งาน Graphic,งานทำเว็บ, หา Freealancer รับงาน.

PHOTOGRAPHY

บริการ รับถ่าพภาพ ทุกประเภทเก็บความประทับใจในวันสำคัญ Graduation , Wedding , Concert , Event รับถ่ายภาพ นิ่ง wedding รับถ่ายภาพ สินค้า หาช่างภาพ ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายรูปรับปริญญา รับถ่ายภาพสินค้า ถ่ายรูปนักเรียน ถ่ายภาพงานพิธีสำคัญ ถ่ายรูปรับปริญญา ถ่ายภาพบุคคล ทีมงานมีสตูดิโอเคลื่อนที่ พร้อมฉาก ชุดไฟ และอุปกรณ์ได้มาตรฐาน รับถ่ายภาพงานแต่งงาน ถ่ายรูป pre wedding นอกสถานที่

บริการ รับถ่ายภาพ นิ่ง,ถ่ายภาพวีดีโอ,ถ่ายภาพจิวเวอลี่,ถ่ายภาพรับปริญญา,ถ่ายภาพ Pre Wedding,ตัดต่อวีดีโอ,VDO Presentation,งานแต่ง,งานมงคลอื่นๆ,วีดีโอแนะนำบริษัทหรือองค์กรห้างร้านต่างๆ พร้อมจัดทำ CG ให้ดูสวยงาม ทำปก CD/DVD

หาช่างภาพและสอนรีทัช Jewelry เพื่อสอนเทคนิคการถ่ายและตกแต่งใน photoshop

คุณสมบัติ:
- เป็นช่างถ่ายภาพและตกแต่งเฉพาะด้านเกี่ยวกับจิวเวอรี่*โดยเฉพาะ!
- เคยมีประสบการณ์ในการสอน ให้คำแนะนำที่จำเป็น รู้ถึงเทคนิค ปัญหาที่จะเจอ และมีผลงานที่เคยทำ
- สามารถมาสอนนอกสถานที่บริเวณติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ได้ โดยเลือกวัน จันทร์-ศุกร์
- มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการสอนและอบรม สามารถนำติดตัวมาที่สอนได้ (ยกเว้น กล้อง, คอมพิวเตอร์, Photoshop, ฉากไฟ (Light box) )Tags : บริการรีทัช ไดคัท ตัดต่อภาพตามสั่ง,บริการรับตัดต่อภาพ รีทัชภาพ ราคาถูก,
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : รีทัช Jewelry

ขอบคุณบทความจาก :http://shop.monoservice.com/detail.php?pid=บริการรับตัดต่อภาพรีทัชภาพรีทัชJewelryราคาถูก

209
ทัวร์เอเชีย ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ (Borobudur) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธมีลักษณะเป็นรูปทรงขั้นบันไดแบบพีระมิดบนฐานสี่เหลี่ยม โดยสร้างจากหินภูเขาไฟ บุโรพุทโธตั้งอยู่ทีเมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 บุโรพุทโธยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 บุโรพุทโธคือสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของศาสนาพุทธลัทธิมหานยานที่มีชื่อเสียงมากกว่าเป็นพุทธศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต่างแห่กันเยี่ยมชมความสวยงามของ เจดีย์บุโรพุทโธ

www.walkloka.com
บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
โทรศัพท์ 02-101-4606 , 02-101-4607 แฟกซ์ 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110 (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
นอกเวลาทำการติดต่อได้ที่เบอร์ 098-465-4939 , 063-789-5428

210
http://www.plastwoodtech.com
วัสดุทดแทน แผ่พลาสวูด, วัสดุธรรมชาติ, ติดทนนาน, แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นดีกว่าวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แผ่นพลาสวูดทนต่อความชื้นและความร้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายและรีไซเคิลผ่านกระบวนการรีไซเคิล เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้านของบ้าน มีความหลากหลายและมีข้อดีหลายประการ มันง่ายที่จะซื้อมากกว่าก่อนและราคาต่ำกว่าเมื่อก่อน เหมาะสำหรับงานทุกประเภท เฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกอาคารเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของตกแต่งของที่ระลึกแผ่นอาคารและยังนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนไม้จริงและเส้นใยปูนซีเมนต์ เราสามารถมองเห็นได้จากรอบตัวเรา รั้วตาข่าย, ราวบันได, ตู้อุจจาระ, ตู้, กรอบเตียง, หน้าต่าง, ประตู, พาร์ทิชัน, เพดานและคุณสมบัติ plasterboard นอกจากนี้ยังมีฉนวนกันความร้อน ปัจจุบันสถาปนิกได้นำเข้าเครื่องพ่นยาแผนโบราณโดยใช้เครื่อง CNC สามารถสร้างขึ้นเพื่อลดความจำเป็นในการใช้แผ่นพลาสวูดซีวีซีเนื่องจากพลาสวูดได้รับการออกแบบตามความต้องการ ตกแต่งด้วยประตูกระจกและหน้าต่างเพื่อเพิ่มความงามของพลาสวูดและมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม พลาสวูด ใช้ทำทุกอย่างได้ดีเพราะ MDF สามารถทำได้ มีการเคลือบผิวด้วยลามิเนตไปยังพื้นผิวที่ต้องการเช่นโต๊ะทำงาน ตัวนับผนังตกแต่งทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เคยใช้ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์แผ่นพลาสวูด เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่ได้ขยายตัว ไม่เหมือนการใช้ไม้อัดไม้ MDF
http://www.plastwoodtech.com

หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 39